Verwerkingsovereenkomst Ned. Ski Vereniging

VERWERKERSOVEREENKOMST TUSSEN NEDERLANDSE SKI VERENIGING EN
Ski Kring Alkmaar

 

ONDERGETEKENDEN:

1. Ski Kring Alkmaar, gevestigd en kantoorhoudend aan de Hendrik Andriessenlaan 17, 2102 CZ te Heemstede, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Henk Buis, hierna te noemen als ‘verantwoordelijke’;

en

2. Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), gevestigd en kantoorhoudend aan de Orteliuslaan 1041, 3528 BE te Utrecht,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Frits Avis (algemeen directeur), hierna te noemen als ‘verwerker’;

hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”,

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

De verantwoordelijke beschikt over persoonsgegevens van haar leden, te weten minimaal bestaande uit geslacht,
voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcod e, woonplaats,
land, geboortedatum, telefoonnummer privé en e-mailadres die verzameld zijn als gevolg van het lidmaatschap van de
verantwoordelijke met als doel om sport te kunnen beoefenen.

De verantwoordelijke is aangesloten bij de NSkiV en onderdeel van het lidmaatschap is (conform reglement
lidrechtspersonen) dat de verantwoordelijke de persoonsgegevens deelt met de NSkiV met als doel het inschrijven van
de leden van de verantwoordelijke als clublid bij de verwerker om te kunnen voldoen aan de uitvoering van het
reglement financiële bijdrage voor lidrechtspersonen.

OVEREENGEKOMEN PUNTEN:

Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de meldplicht
datalekken, en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. De verwerker zal zich in ieder
geval houden aan de volgende punten:

1. Partijen komen de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Voor zover de afspraken tussen Partijen niet
voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen Partijen overeen te handelen in overeenstemming met de
toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens.

2. Verwerker en degenen die onder diens gezag handelen zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij
kennisnemen niet openbaar te maken.

3. De verwerker zorgt voor een goede en passende beveiliging van de persoonsgegevens. Dit gebeurt door het nemen
van zowel technische als ook organisatorische maatregelen.
Verwerker heeft de volgende maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens:
a) encryptie van bestanden;
b) heldere procedures voor het aanleveren en verwerken van bestanden.
4. De verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten de Europese Unie.

5. Als er een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal
de verwerker direct (en in ieder geval binnen 24 uur) de verantwoordelijke telefonisch en per e-mail op de hoogte
brengen, zodat de verantwoordelijke kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de Autoriteit
Persoonsgegevens of betrokkenen. De verwerker zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek
van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren.

6. De looptijd van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen Partijen gesloten
overeenkomst / geldende afspraken. In het geval dat de dienstverlening van verwerker aan verantwoordelijke (nog)
voortduurt, loopt deze verwerkersovereenkomst door.

7. De verwerker moet bij beëindiging van diensten op het gebied van verwerkingen van persoonsgegevens alle
persoonsgegevens wissen of teruggeven aan de verantwoordelijke en nog bestaande kopieën wissen, behalve als
EU-recht of het recht van de lidstaat verplicht tot het bewaren van deze persoonsgegevens.

8. De verwerker is verplicht medewerking en uitvoering te verlenen aan verzoeken van betrokkenen als bedoeld in art.
15 t/m 22 van de AVG-wetgeving.

9. De verwerker moet alle informatie met betrekking tot deze verwerkersovereenkomst beschikbaar maken aan
verantwoordelijke en audits en inspecties door de verantwoordelijke of gemandateerde auditor toestaan en hieraan
meewerken. Indien een instructie, volgens de verwerker, tegen de verordening, EU-recht of recht van de lidstaat
ingaat, moet de verwerker onmiddellijk de verantwoordelijke op de hoogte stellen.

10. Verwerker is aansprakelijk voor de schade bij overtredingen van deze verwerkersovereenkomst door de verwerker.

11. In een contract tussen de verwerker met een sub-verwerker moeten dezelfde verplichtingen gelden als die uit deze
verwerkersovereenkomst. Als de sub-verwerker zijn verplichtingen tot gegevensbescherming niet nakomt, zal de
verwerker volledig aansprakelijk zijn jegens de verantwoordelijke.

 

Aldus getekend te:
Utrecht, 27 september 2021 Plaats………………………., d.d. ……………………….
Egmond aan zee 3 september 2021

 


_____________________________________________ _____________________________________________
Nederlandse Ski Vereniging Ski Kring Alkmaar
Frits Avis Henk Buis
algemeen directeur

 


Verwerkersovereenkomst 2021 Pagina 2 van 2

Scroll naar boven