Verwerkingsovereenkomst Ned. Ski Vereniging

ORTELIUSLAAN 1041
3528 BE UTRECHT
Tel.: 030-307 78 00
info@NederlandseSkiVereniging.nl
NederlandseSkiVereniging.nl
wintersport.nl
BTW: NL 002602556B01
KvK: 40407911

Verwerkersovereenkomst tussen Nederlandse Ski Vereniging en {aangesloten organisaties}

Partijen:
• {Naam aangesloten organisatie}, hierna te noemen als ‘de verantwoordelijke’
• Nederlandse Ski Vereniging, hierna te noemen als ‘de verwerker’.
In aanmerking nemende dat:
De verantwoordelijke beschikt over persoonsgegevens van haar leden. Te weten minimaal bestaande uit
geslacht, voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, straat, huisnummer, huisnummer
toevoeging, postcode, woonplaats, land, geboortedatum, telefoonnummer privé en e-mailadres van
haar leden die verzameld zijn als gevolg van het lidmaatschap van de vereniging met als doel om sport te
kunnen beoefenen.
De verantwoordelijke is aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging en onderdeel van het
lidmaatschap is (conform reglement lidrechtspersonen) dat de verantwoordelijke de persoonsgegevens
deelt met de Nederlandse Ski Vereniging met als doel het inschrijven van de leden van de
verantwoordelijke als clublid bij de verwerker om te kunnen voldoen aan de uitvoering van het
reglement financiële bijdrage voor lidrechtspersonen.
Overeengekomen punten:
Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de
meldplicht datalekken, en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. De
verwerker zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:
• Partijen komen de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Voor zover de afspraken
tussen partijen niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te
handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de
bescherming van (persoons)gegevens;
• Verwerker en degenen die onder diens gezag handelen zijn verplicht om persoonsgegevens
waarvan zij kennisnemen, geheim te houden;
• Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden volgens de instructies van de
verantwoordelijke;
• De verwerker zorgt voor een goede en passende beveiliging van de persoonsgegevens. Dit
gebeurt door het nemen van zowel technische maatregelen en organisatorische maatregelen;
Verwerker heeft de volgende maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens:
• Encryptie van bestanden;
• Heldere procedures voor het aanleveren en verwerken van bestanden;
• Verwerker mag persoonsgegevens alleen bewerken in opdracht van de verantwoordelijke, voor
het door de verantwoordelijke vastgestelde doel. Verwerker mag de gegevens dus niet gebruiken
voor eigen marketingacties en doeleinden. Verwerker mag gegevens niet doorgeven
aan andere partijen, tenzij in opdracht van verantwoordelijke;
• De verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten de Europese Unie;
• Als er een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of
verloren gegaan, zal de verwerker direct (en in ieder geval binnen 24 uur) de verantwoordelijke
telefonisch en per e-mail op de hoogte brengen, zodat de verantwoordelijke kan inschatten of
er een melding gedaan moet worden aan de AP of betrokkenen. De verwerker zal vervolgens
alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk
uitvoeren;
• De looptijd van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen partijen
gesloten overeenkomst/geldende afspraken. In het geval dat de dienstverlening van verwerker
aan verantwoordelijke (nog) voortduurt, loopt deze verwerkersovereenkomst door;
• De verwerker moet bij beëindiging van diensten op het gebied van verwerkingen van
persoonsgegevens alle persoonsgegevens wissen of teruggeven aan de verantwoordelijke en
nog bestaande kopieën wissen, behalve als EU-recht of het recht van de lidstaat verplicht tot het
bewaren van deze persoonsgegevens;
• De verwerker is verplicht medewerking en uitvoering te verlenen aan verzoeken van
betrokkenen als bedoeld in art. 15 t/m 22 van de AVG.
• De verwerker moet alle informatie met betrekking tot deze verwerkersovereenkomst
beschikbaar maken aan verantwoordelijke en audits en inspecties door de verantwoordelijke of
gemandateerde auditor toestaan en hieraan meewerken. Indien een instructie, volgens de
verwerker, tegen de verordening, EU-recht of recht van de lidstaat ingaat, moet de verwerker
onmiddellijk de verantwoordelijke op de hoogte stellen;
• Verwerker is aansprakelijk voor de schade bij overtredingen van deze verwerkersovereenkomst
door de verwerker;
• In een contract tussen de verwerker met een sub-verwerker moeten dezelfde verplichtingen
gelden als die uit deze verwerkersovereenkomst. Als de sub-verwerker zijn verplichtingen tot
gegevensbescherming niet nakomt, zal de verwerker volledig aansprakelijk zijn jegens de
verantwoordelijke.

Aldus getekend:
Verantwoordelijke:
Naam:
Plaats, Datum:
Verwerker:
Naam:
Plaats, Datum:

Scroll naar top